ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NA 100 %

zarządzanie

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NA 100 %

Strategiczne zarządzanie to proces informacyjno-decyzyjny, nastawiony na formułowanie i wdrażanie strategii z określeniem celów i KPI krótko i długookresowych. Nastawione jest na formułowanie i wdrażanie strategii zapewniającej doskonałe dostosowanie się organizacji do otoczenia, oraz rozwiązywanie strategicznych celów z określeniem konkretnych oczekiwanych efektów.
Główne obszary zarządzania strategicznego:

  • badanie otoczenia i związków z organizacją;
  • wewnętrzna i zewnętrzna analiza sytuacji i możliwości przedsiębiorstwa;
  • prognozy dotyczące kierunków zmian organizacji oraz rozwoju procesów;
    rozwijanie własnego potencjału na wszystkich szczeblach.

Misja firmy –  powód istnienia przedsiębiorstwa.

Wizja firmy –  ogólny cel przedsiębiorstwa, który jest kierunkiem rozwoju.

KPI – kluczowe czynniki sukcesu, czyli elementy, dzięki którym przedsiębiorstwo pozyskuje i utrzymuje klientów, oraz osiąga przewagę nad konkurentami. Elementy te odpowiadają kompetencjom, których posiadanie jest konieczne, aby móc osiągać dobre wyniki w działalności na rynku.

TRZY FILARY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO NA STO PROCENT (ZS 100 %)

1. CELE I KPI STRATEGICZNE
cele ustalone na najwyższym szczeblu i dla najwyższej kadry menadżerskiej

2. CELE I KPI TAKTYCZNE
cele ustalone na średnim szczeblu i dla menadżerów średniego szczebla

3. CELE I KPI OPERACYJNE
cele ustalone na najniższym szczeblu i dla menadżerów niższego szczebla